Firma Domowy Kosmetyk Ewa Rusin-Gazda, Biuro Rachunkowe Buchalter realizuje projekt w ramach działania 1.6

Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji kosmetyków naturalnych w opakowaniach szklanych w firmie Domowy Kosmetyk

Cel projektu: Celem planowanego projektu jest zasadnicza zmiana dotychczasowego procesu produkcji kosmetyków stosowanego przez Wnioskodawcę. W ramach projektu wdrożona zostanie innowacja procesowa polegająca na zastąpieniu produkcji kosmetyków naturalnych w szkle ze sposobu ręcznego (manufaktura) na półautomatyczny. Efektem realizacji przedsięwzięcie będzie wybudowany profesjonalny zakład produkujący kosmetyki naturlne przy wykorzystaniu automatyki przemysłowej.

Łączny budżet: Całkowita wartość projektu 873 547,61 PLN wydatki kwalifikowane 589 000 PLN dofinansowanie 500 000 PLN

Okres realizacji projektu: 24.05.2019-31.12.2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów marki kosmetycznej DOMOWY KOSMETYK na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 274 300.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 233 155.00 PLN

Beneficjent: DOMOWY KOSMETYK Ewa Rusin-Gazda